Fremre korsbåndskadeFremre korsbåndskade (anterior cruciate ligament eller ACL på engelsk) er den vanligste korsbåndskaden innen idrett og forøvrig.

Annonse

Det fremre korsbåndet er et leddbånd, eller ligament, som befinner seg dypt inne i midten av kneleddet og er ett av de fire store leddbåndene som stabiliserer kneet. Det har fått navnet korsbånd fordi det krysser det bakre korsbåndet og de to leddbåndene danner sammen et kors.

Korsbåndets funksjon er først og fremst å gi kneeleddet rotasjonstabilitet medialt og forhindre tibial (skinnebenet) translasjon fremover relativt til femur (lårbenet).

Dersom korsbåndet skades eller rives helt av går dette utover stabiliteten i kneleddet og kan medføre kronisk instabilitet i kneet som i en del tilfeller krever operasjon for å gjenopprette normal funksjon.

 

Skademekanisme

Delvis eller fullstendig avrivning av det fremre korsbåndet er en svært vanlig idrettsskade som forekommer innen en rekke idretter, men skaden forekommer også i andre sammenhenger.

Skader på korsbåndet oppstår ofte når foten er vektbærende og skinnebenet låst, gjerne også med samtidig rotasjon av kroppen.

Idretter som involverer intensiv aktivitet med mye hopp, raske vendinger, hurtig nedbremsning eller hyppige bråstopp er forbundet med høyere risiko for fremre korsbåndskader. Skaden forekommer oftest ved en forkjært landing etter hopp og påfølgende vridning.

Meniskskade i kneet

Idretter som fotball, håndball, basketball og slalåm/alpint er eksempler på idretter med en høy risiko for skader som innebærer avrivning av det fremre korsbåndet.  I fotball er skademekanismen ofte en følge av taklinger bakfra som fører til korsbåndskade ved at motspillerens fot treffer kneleddet og skyver skinnebenet fremover relativt til lårbenet.

Partiell ruptur eller totalruptur

Det kan oppstå enten en partiell ruptur eller en totalruptur ved fremre korbåndskader. Det vil si fullstendig eller delvis avrivning av korsbåndet. Begge deler kan føre til markert instabilitet i kneet, men det kan ofte være vanskelig å vurdere om kneoperasjon er hensiktsmessig.

Skader på fremre korsbånd opptrer dessuten sjelden helt isolert. I omtrent halvparten av tilfellene forekommer det også samtidig skader på menisk og andre leddbånd i kneet.  Begrepet «terrible triad» referer til en helt eller delvis avrivning av både fremre korsbånd, mediale leddbånd, og den mediale menisken som opptrer samtidig. Denne «triaden» oppstår som regel ved alvorlig skade som involverer kraftfull rotasjon av tibia (skinnebenet).

Annonse

Symptomer på fremre korsbåndskade

Fremre korsbåndskade medfører vanligvis akutte smerter og hevelse i kneet og det kan oppstå blodutredelse som følge av blødninger i det skadde vevet. Ofte høres en lyd i form av et markert knepp eller smell i kneet i det øyeblikket skaden oppstår.  En markert følelse av instabilitet og at kneet svikter eller gir etter ved vektbæring er  også vanlig ved korsbåndsskader i kneet.

Diagnose

Fysioterapeut eller undersøkende lege vil stille spørsmål rundt skademekanisme og utføre en rekke kliniske tester ved mistanke om skade eller avrivning av det fremre korsbåndet. Blant annet to tester som kalles Lachmanns test og skuffetest (anterior drawer test).Dette er er tester som undersøker graden av forskyvelse av skinnebenet i forhold til lårbenet. Testene kan kun utføres etter at de verste smertene har avtatt og hevelse har gått noe ned. Radiologisk undersøkelse med MR brukes for å bekrefte kliniske funn.

Behandling av fremre korsbåndskade

Akutt behandling av fremre korsbåndskader følger RICE prinsippet, men siden korsbåndet er en dyptliggende struktur har nedisning svært begrenset effekt på det skadde vevet direkte. Likevel kan bruk av ispose ved akutte korsbåndskader i noen grad lindre smerter og dempe hevelse og væskeansamlinger i overfladiske strukturer. Noe som kan bidra til at man gjenvinner funksjon i kneleddet på et tidligere tidspunkt og kan begynne opptreningen tidligere.

Fysioterapi ved fremre korsbåndskade

Mange gjenvinner akseptabel funksjon i kneet uten operasjon ved hjelp av opptrening, spesifikke øvelser og et aktivt rehabiliteringsprogram i regi av fysioterapeut etter fremre korsbåndsskader. Øvelser og behandling fokuserer på å gjenvinne tapt stabilitet, styrke omkringliggende muskulatur og gjenopprette normal funksjon og bevegelighet i kneleddet. Fysioterapi og opptrening av kneet er en viktig del av behandlingen ved korsbåndsskader i alle tilfeller. Både før og etter eventuell operasjon.

Korsbåndoperasjon

Artroskopisk rekonstruksjon av korsbåndet kan i mange tilfeller være nødvendig etter en fremre korsbåndsskade, særlig dersom korsbåndet er revet av fullstendig. Omtrent halvparten av alle rapporterte tilfeller av totalrupturer i fremre korsbånd blir sendt til kirurgisk rekonstruksjon.

Behovet for rekonstruksjon vurderes blant annet i forhold til pasientens alder, aktivitetsnivå, generell helsetilstand og skadens alvorlighetsgrad. Spesielt blant idrettsutøvere som er avhengig av maksimal stabilitet eller personer som på annen måte er svært aktive kan artroskopisk rekonstruksjon være et bedre alternativ en opptrening alene ved fremre korsbåndskade.

Fastlege vil først henvise til vurdering hos spesialist i ortopedi som i samråd med kirurg vil vurdere om operasjon er nødvendig. Dersom operasjon er aktuelt vil dette normalt innebære en artroskopisk rekonstruksjon av det fremre korsbåndet.  Kirurgen vil da rekonstruere det avrevne korsbåndet ved hjelp av vev fra pasientens egen kropp hentet fra nærliggende sener eller leddbånd. «Artroskopisk» betyr at dette er en kikkhullsoperasjon, noe som innebærer minimal åpning av kneet. Operasjonen foregår via tre små hull i huden ved hjelp av fiberoptisk artroskopisk utstyr. Denne metoden minimerer vevskade og arrdannelser og bidrar til at man gjenvinner funksjon raskere enn tidligere da man åpnet hele kneet ved denne type operasjoner.

Rehabilitering etter operasjon

Rehabilitering og opptrening etter rekonstruksjon av fremre korsbånd fokuserer på å gjenopprette bevegelighet, styrke omkringliggende muskulatur og forbedre stabilitet og propriosepsjon i leddet. Fysioterapeuten vil sette opp et behandlingsprogram med spesifikke øvelser for å styrke og stabilisere kneet.

Det å komme tidlig i gang med rehabilitering og opptrening er en av de aller viktigste og avgjørende faktorene i forhold til å oppnå et vellykket utfall etter korsbåndsoperasjoner, men dessverre er manglende oppfølging etter operasjon et problem i altfor mange tilfeller. Dette er mye grunnet mangelfulle rutiner og lange ventelister i det offentlige helsevesenet.

Manglende oppfølging kan påvirke utfallet etter en ellers vellykket operasjon kraftig og det er derfor svært viktig at man selv aktivt søker oppfølging fra fysioterapeut etter operasjon og ikke venter på at helsevesenet skal ta kontakt. Operasjonen i seg selv kan være vellykket, men dette hjelper lite dersom det ikke fokuseres godt nok på optimal rehabilitering og opptrening i etterkant. Det eksisterer i dag et akutt behov for bedre mer helhetlige rutiner i forhold til pasientopfølgning og tverrfaglige nasjonale retningslinjer etter korsbåndsoperasjoner. I praksis er pasienten overlatt til seg selv og må oppsøke fysioterapeut og annen nødvendig behandling i etterkant av operasjon på eget initiativ.

 

Også på Fysionett

En kommentar om “Fremre korsbåndskade”

Det er stengt for kommentarer.