Fysioterapeuter benytter seg av en rekke forskjellige behandlingsformer og tilnærminger for å oppnå bedret funksjon og smertelindring.

Fokus på underliggende årsaker

Fysioterapeuten vil så langt det er mulig fokusere på å korrigere og behandle den underliggende årsaken til pasientens problem, og ikke bare symptomene.

Dette kan blant annet innebære korrigering av dårlig kroppsholdning, identifisering av underliggende biomekaniske faktorer, svake muskler og en rekke andre forstyrrelser i kropp og bevegelsesapparat.

Identifisere og korrigere

Kompensatoriske og smerteavvikende bevegelsesmønstre oppstår ofte som følge av skader og smertetilstander og det er fysioterapeutens oppgave og identifisere og korrigere disse.

Svært ofte er det nødvendig med atferdsendringer og aktiv deltagelse fra pasientens side.  Fysioterapeuten kan i den forbindelse gi gode råd og veiledning angående riktig aktivitetsnivå eller spesielle aktiviter i pasientens dagligliv som bør unngåes.

Aktiv og passive behandlingsformer

Man skiller her mellom passiv behandling (behandling utført av fysioterapeuten som ikke krever pasientens aktive deltagelse) og aktiv behandling (behandlingsformer der pasienten deltar aktivt) Terapeutiske øvelser o.l. Vanligvis vil en kombinasjon av disse være det optimale.

Konsultasjon og undersøkelse

En typisk konsultasjon hos fysioterapeut bør bestå av:

  • Anamnese 
  • Undersøkelse
  • Diagnostisering
  • Behandling

Anamnese (pasienthistorie)

Anamnesen er kanskje den viktigste delen av en konsultasjon hos fysioterapeut og går ut på å samle relevant informasjon om pasienten som kan lede til korrekt diagnose og behandlingsplan Alle andre deler av undersøkelse og behandling  bygger på anamnesen. Det er derfor svært viktig å være grundig å få med all relevant informasjon.

Det er vanlig å spørre om ting som pasientens alder, livssituasjon,  tidligere skader eller sykdommer, generelle symptomer, symptomenes varighet, skademekanisme, yrke etc for å danne seg et bilde av hvordan problemet oppsto.

Klinisk undersøkelse

Klinisk undersøkelse går ut på observere og utføre relevante tester. Hva man noterer seg under observasjonen og hvilke tester man velger å benytte bygger på informasjonen samlet inn under anamnesen.

Ulike tilstander og plager kan ha lignende symptomer. Det er derfor vanlig å benytte seg av differensialdiagnoser. Det vil si at man tester for og gradvis eliminerer sannsynlige diagnoser til man ender opp med rett diagnose

Diagnose

Her bygger man på tidligere innsamlet infomasjon fra anamnesen og funn fra klinisk undersøkelse for å stille en diagnose.

En diagnosen er en form for  kvalifisert gjetning angående årsaken til pasientens problem basert på innsamlet informasjon. Noen ganger er rediagnostisering nødvendig dersom det dukker opp ny informasjon eller symptomer under behandlingsforløpet.

Behandlingsplan

En behandlingsplan legges opp ut ifra all tidligere innsamlet informasjon fra anamnese, kliniske funn og diagnose.

Gjensidig samarbeid

Fysioterapeuten forsøker alltid å involvere pasienten selv mest mulig når behandlingsplanen skal legges opp. Behandling hos fysioterapeut kan sees på som et samarbeid mellom pasient og terapeut for å nå et felles mål.

Pasientens aktive engasjement og deltakelse i behandllingen er en av de aller viktigste enkeltfaktoren i forhold til å oppnå effektiv behandling.

All behandling og rehabilitering bør derfor ta form av et gjensidig samarbeid mellom fysioterapeut og klient. Uten tilstrekkelig motivasjon og aktiv deltakelse fra pasientens side kan fastsatte mål og vellykket behandling være vanskelig å oppnå.
[sibling-pages]