Annonse

Nakkesleng (Whiplash)

Nakkesleng påkjørsel bakfra

Whiplash og nakkesleng er begreper som brukes i forbindelse med nakkeskader som oppstår som følge av et hurtig og kraftfullt rykk eller sleng i nakken etterfulgt av hurtig nedbremsning med tilbakeslag av akselerasjonskrefter, som ved en piskesnert (whip-lash).

Nakkeslengskader oppstår typisk i forbindelse med trafikkulykker som involverer påkjørsler bakfra eller fra siden, men nakkeslengskader kan også oppstå i forbindelse med annen type ulykke eller i forbindelse med fall og idrettsskader.

Forekomst

I Norge forekommer det årlig over 2 000 nye tilfeller av nakkeslengskader forårsaket av trafikkuhell. Kun et mindretall av registrerte ulykker medfører alvorlige eller langvarige kroniske plager.1

Nakkesleng er ikke en diagnose

Whiplash og nakkesleng er ikke medisinske begreper eller diagnoser. Disse begrepene beskriver kun en skademekanisme og ikke selve skaden som oppstår som følge av den.

Whiplash og nakkesleng kan være assosiert med en lang rekke ulike skader og symptomer i nakken og kan i noen tilfeller medføre senskader der symptomene først manifesterer seg måneder og år etter selve ulykkeshendelsen.

Vanlige symptomer i forbindelse med nakkeslengskader

Symptomer og smertetilstander i nakken kan variere mye fra person til person.

Symptomenes alvorlighetsgrad avhenger blant annet av nøyaktig skademekanisme og hvor store krefter som var i sving da skaden oppsto. Den skadelidendes helsetilstand i forkant av ulykken har også stor betydning.

Vanlige symptomer i forbindelse med nakkeslengskader:

 • Nakkesmerter og stiv nakke
 • Kjevesmerter
 • Stramme muskler eller kramper i nakkemuskulaturen
 • Interskapulære smerter (smerter mellom skulderbladene) og ryggsmerter.
 • Redusert bevegeliget med stivhet og ømhet i nakken.
 • Hodepine, svimmelhet, kvalme og synsforstyrrelser.
 • Nummenhet i skuldre og armer.
 • Parestesier (prikking) og svekket muskelstyrke i armer og ben
 • Hevelser og ømhet i halsen og vanskeligheter med å svelge (dysfagi).
 • Søvnløshet, angst og/eller depresjon.
 • Svakhet i bein, hyperaktive senereflekser i bena
 • Alvorlige nevrologiske symptomer som antyder skade på ryggmarg
 • Svakhet eller nummenhet antyder skade eller kompresjon av nerverøtter i cervikalcolumna.

Smerter og andre symptomer kan være kraftige og markante, men ofte vil kliniske undersøkelser ikke gi tydelige funn i forhold til hvilke anatomiske strukturer som gir opphav til smertene.

Forsinkede symptomer og senskader

Symptomene kan opptre direkte i etterkant av skaden, men mange opplever forsinkede symptomer som kommer gradvis og snikende etter at det har gått flere timer, og iblant dager, etter ulykken.

Annonse

Det er også viktig å huske på at nakkeslengskader sjelden opptrer helt isolert. Nakkeslengskader er som regel en komponent i et større skadebilde. Nakkesleng kan dessuten føre til senskader og kroniske symptomer og plager som også er vanlige i befolkningen generelt.

Diagnostisering av nakkeslengskader

Det at nakkeslengproblematikk er såpass sammensatt og aldri opptrer i isolasjon bidrar til å komplisere nøyaktig diagnostisering og klassifisering av nakkeslengskader. Det mest utbredte diagnosesystemet for nakkeslengassosierte skader i Norge og internasjonalt er WAD-skalaen som ble utarbeidet av QTF (Quebec-Task-Force) i 1995.

WAD er et akronym for “Wiplash Associated Disorders”. WAD-skalaen er et klassifiseringssystem som graderer nakkeslengassosierte skader fra 0 til 4 basert på alvorlighetsgrad:

Grad 0: Nakkesmerter, stivhet, ømhet eller andre symptomer er fraværende. Ingen kliniske funn
Grad 1: Nakkesmerter, stivhet eller ømhet, men fravær av kliniske funn
Grad 2: Nakkesmerter med kliniske funn som inkludere redusert bevegelighet og trykkømme punkter i nakken.
Grad 3: Nakkesmerter, nevrologiske utfall som inkludere svekkede senereflekser, svekket muskelstyrke og ulike sensoriske symptomer. Nevrologiske utfall kan også inkludere hukommelsestap, svimmelhet, øresus og hodepine.
Grad 4: Nakkesmerter, bruddskader, forskyvning av nakkevirvler, markert instabilitet, ryggmargsskade som er synlig ved hjelp av bildediagnostikk (røntgen eller MR).

Forsikring og erstatningsrett i forbindelse med nakkeslengskader

Nakkeslengskader i forbindelse med trafikkuhell utløser årlig et stort antall krav om erstatning for tapt inntekt og saker som angår rettigheter i forhold til uførhet og invaliditet.

Med mindre det er påvist bruddskader, markert instabilitet eller andre skader som er lett påviselige ved hjelp av billeddiagnostikk er det imidlertid en svært vanskelig oppgave å utarbeide objektive diagnosekriterier som er kan etablere en klar årsakssammenheng mellom nakkesleng som skademekanisme og ulike mer eller mindre diffuse og kroniske symptomer og plager i nakken i etterkant av en trafikkulykke. Dette gjelder spesielt skader som kategoriseres som grad 1 eller 2 på WAD-skalaen.

Objektive kriterier for å kunne etablere en klar årsakssammenheng er særdeles viktig i forhold til erstatningsrett, tvister med forsikringsselskaper o.l. Dessverre har det skjedd lite utvikling på dette området siden 90-tallet.

Prognose

De fleste nakkeslengpasienter vil føle seg bedre i løpet av få uker etter skaden. Kun et mindretall vil utvikle kroniske plager2. Kroniske nakkeslengskader er imidlertid ofte forbundet med et komplisert og sammensatt sykdomsbilde og ofte spiller psykologiske faktorer en stor rolle.

Lave forventninger gir dårligere prognose

Flere studier har observert at lave forventninger til behandling og forbedring av symptomer i forbindelse med nakkeslengsskader er assosiert med redusert forbedring og høyere sannsynlighet for å utvikle kroniske plager.  Med andre ord, nakkeslengpasienter som ikke forventer å bli bedre vil også ha mindre sannsynlighet for å faktisk bli bedre.3 4

Pasienter som selv vurderer sin egen helsetilstand som dårlig vil også ha større risiko for å utvikle kroniske plager i forbindelse med nakkeslengsskader.5

Fysioterapi i behandlingen av nakkeslengskader

Behandling hos fysioterapeut tar først og fremst sikte på å hjelpe pasienten å returnere til normale daglige aktiviteter så tidlig som mulig samt søke redusere pasientens bekymringer i forhold til skaden og eget funksjonsnivå.

Fysioterapeuten vil også fokusere på å lindre nakkesmerter, hodepine og eventuelle andre symptomer forbundet med nakkeslengskaden. Behandling for å normalisere bevegelsesutslag og funksjon i nakken er viktig. Fysioterapeuten vil ofte også fokusere på å styrke nakkemuskulatur, avspenningsøvelser, propriosepsjon og kroppsholdning.

Nyttige lenker:

Referanser[+]