ANNONSE

Artroskopisk knekirurgi har ingen effekt

Kneoperasjoner (partiell meniskektomi) i forbindelse med slitasje og degenerative forandringer i kneet innebærer ingen fordeler sammenlignet med andre behandlingsformer for middelaldrende eller eldre pasienter.

annonse

Forskning som undersøker effekten av artroskopisk knekirurgi i denne gruppen er inkonsekvent.  Denne type kirurgi kan i tillegg være potensielt skadelig.1

Dette er konklusjonen til en gruppe svenske og danske forskere i en ny studie og metaanalyse som nylig ble publisert i BMJ (British medical journal). Studien veier opp fordelene og ulempene knyttet til kneoperasjoner blant middelaldrende og eldre pasienter med degenerative forandringer i kneet..

annonse

Ingen dokumenterte fordeler ved kneoperasjon

Funnene i studien gir dermed ikke støtte til artroskopisk kirurgi (kikkhullskirurgi) som behandling for middelaldrende eller eldre personer med degenerativ artrose i kneleddet (slitasjegikt) eller slitasjeskader på menisken.

Dette er ikke den første fremhevede studien som konkluderer på denne måten. Flere tidligere studier2 3antyder også at det finnes få eller ingen fordeler med kirurgi over andre behandlingsformer og opptrening i forbindelse med degenerative knelidelser. Temaet har også vært mye omtalt i nyhetsmediene de siste årene.4 5

Operasjon er vanlig til tross for manglende dokumentasjon

Artikkelen er inkludert i kampanjen “too much medicine”. Dette er en kampanje i regi av BMJ for å rette fokus mot overdiagnostisering og sløsing med helseressurser som følge av unødvendig behandling i helsevesenet.

Over 700.000 artroskopiske kneoperasjoner blir utført i USA hvert år og 150.000 bli utført i Storbritannia hvert år. I Norge utføres det årlig over 17000 slike operasjoner.6

Dette altså til tross for manglende dokumentasjon for fordelaktig effekt i forhold til smerte og funksjon sammenlignet med andre mindre invasive behandlingsformer.

Denne nye studien føyer seg inn i rekken av forskningsresultater som mer enn antyder at svært mange kneoperasjoner som rutinemessig utføres i dag faktisk er unødvendige.

Ingen langsiktige fordeler ved knekirurgi

Med unntak av én studie viser alle studiene som er inkludert i metaanalysen ingen langsiktige fordeler knyttet til artroskopisk knekirurgi sammenlignet med andre behandlingsformer.

Forskerne fra Danmark og Sverige gjennomgikk resultatene fra 18 studier som vurderte fordeler og ulemper forbundet med artroskopisk knekirurgi for middelaldrende og eldre med vedvarende smerter i kneet knyttet til slitasje og degenerative forandringer, og sammenlignet dem med en rekke kontrollbehandlinger (alt fra liksom-kirurgi til styrketrening )

Studier av dårlig kvalitet

De fleste studier som undersøkte effekten av kirurgi manglet tilstrekkelig blinding og kontroll (placebo-kontroll) og studier som gikk på skadevirkninger var av generelt av dårlig kvalitet.

Ni randomiserte studier med til sammen 1270 pasienter rapporterte fordeler med kirurgi. Gjennomsnittsalderen for pasientene varierte fra 48-63 år og oppfølgingstiden varierte mellom tre og 24 måneder.

Funnene fra disse studiene viste at kirurgi var assosiert med en liten, men signifikant effekt i forhold til smertenivå ved tre og seks måneders oppfølgning (men ikke lenger) sammenlignet med kontrollgruppene. Ingen signifikant fordeler i forhold til funksjon ble funnet.

Komplikasjoner og risiko forbundet med kirurgi

Ni studier som rapportere om skadevirkninger og komplikasjoner i forbindelse med kneoperasjoner konkluderte med at dyp venetrombose (DVT) var den hyppigst rapporterte komplikasjonen, etterfulgt av infeksjoner, lungeemboli (en blokkering av hovedpulsåren i lungene), og død.

Slike komplikasjoner er sjeldne men representerer likevel en betydelig risikofaktor i forbindelse med kneoperasjoner. Dødsfall i forbindelse med kneoperasjoner har forekommet også i Norge.7

Studiens konklusjoner

“Tiltak som inkluderer artroskopi er forbundet med en små fordeler sammelignet med andre behandlingsformer, og innebærer potensiell risiko for komplikasjoner og skadevirkninger,” sier forfatterne, og fordelene er “markert mindre enn det man observerer med opptrening alene.”

Disse funnene “støtter ikke praksisen med artroskopisk kirurgi som behandling for middelaldrende eller eldre pasienter med knesmerter med eller uten tegn på artrose,” er konklusjonen.

“Det er vanskelig å støtte eller rettferdiggjøre en prosedyre med potensiale for alvorlig skade, selv om disse er sjeldne, da den prosedyren gir pasientene ikke mer nytte enn placebo,” argumenterer professor Andy Carr fra Oxford University i en påfølgende redaksjonell artikkel.8

Dødsfall kan unngåes

Dersom man ser på utbredelsen av knekirurgi på sitt nåværende nivå, kan et “betydelig antall dødsfall og komplikasjoner unngåes hvert år dersom denne behandlingen skulle bli avviklet eller redusert”, legger han til.

Han legger også til at “vi bør forvente en rask reversering av etablert praksis.” som følge av disse forskningsresultatene.

Hele studien finner man her 

 

Referanser[+]