Annonse

Positive forventninger gir lavere sykefravær ved lave ryggsmerter

Cochrane Library publiserte nylig en systematisk oversikt som undersøkte hvordan individuelle forventninger til egen bedring påvirket smertenivå, aktivitetsnivå og yrkesdeltakelse ett år etter en episode med uspesifikke lave ryggsmerter.

Studiene som ble inkludert i oversikten omfattet til sammen 30 530 personer med lave ryggsmerter. Hovedfunnet var at positive forventninger til egen bedring er forbundet med større sannsynlighet for å være tilbake i jobb etter ett år. 1

Positive forventninger var også knyttet til forbedringer i aktivitetsnivå og smertenivå, men sammenhengen var ikke like tydelig som den var for graden av yrkesdeltakelse.

Forfatterne undersøkte tre undergrupper forventninger: generelle forventninger (f.eks. hvor lenge tror du at ryggplagene vil vare?), forventninger om aktivitetsnivå ( f.eks. tror du at du vil være i stand til å gjenoppta vanlige aktiviteter?) og behandlingsforventninger (f.eks. vil fysioterapi forbedre ryggsmertene?). (lenke til studien)

Kan pasientens forventninger påvirkes?

En rekke tidligere studier har påvist hvordan pasientens forventninger og oppfatninger påvirker prognose og sykefravær ved ryggplager. 2 3

Tidligere studier viser også at det er mulig å påvirke pasienters forventninger og oppfatninger om egne ryggplager. Blant annet gjennom kunnskapsformidling og opplæring i mestringsstrategier. Tiltak bør derfor fokusere på å gi pasienter bedre forståelse for egne ryggplager samt redusere frykt og hjelpeløshet. Pasienter må blant annet forsikres om at ryggsmertene ikke er et tegn på alvorlig sykdom. Slike tiltak har vist seg å forebygge sykefravær på arbeidsplassen og gi forbedringer i pasienters subjektive oppfatning av egen helse. 4

Hva kan fysioterapeuten gjøre?

Denne systematiske oversikten gjennomført av Cochrane Library bekrefter langt på vei noe fysioterapeuter flest allerede er bevisst på og praktiserer. Fysioterapeuter vet at dersom pasientens forventninger og holdninger til egne ryggplager kan påvirkes i positiv retning så vil også prognosen endres, pasientens livskvalitet heves og antall sykemeldinger reduseres.

I denne sammenhengen er det viktig at fysioterapeuter jobber forebyggende og holdningsskapende i møte med pasienter.  Målet er altså ikke bare å forebygge ryggplager i seg selv, men også negative forventninger, frykt og hjelpeløshet som kan oppstå som en konsekvens av ryggplager.

Referanser[+]