ANNONSE

RICE-prinsippet

Prinsippet som benyttes ved førstehjelp og behandling av vanlige idrettsskader går under betegnelsen RICE prinsippet. RICE er et akronym for Rest, Ice , Compression og Elevation.

Rice-prinsippet

Hva er RICE-prinsippet?

RICE-prinsippet er en metode for å yte førstehjelp umiddelbart etter en akutt skade. Riktig behandling de første 24 timene etter akutte idrettsskader er svært viktig og utgjør en avgjørende faktor i forhold til optimal tilheling av skaden.

Metoden benyttes ved akutte muskel- og skjelettskader og brukes hovedsakelig som førstehjelp ved idrettsskader, spesielt ankelskader.

RICE-prinsippet består av fire komponenter: rest (ro), ice (is), compression (kompresjon) og elevation (elevasjon). RICE anbefales som førstehjelp i de første to til tre dagene etter skadetidspunktet.

Hvorfor RICE?

Feil eller manglende behandling i den akutte fasen kan forlenge skadeperioden betraktelig og føre til at man må utebli fra idrett og aktiviter i lengre tid enn nødvendig. I verste fall kan skaden bli kronisk og langvarig.

I Norge tilrådes vanligvis RICE, PRICE eller POLICE som førstehjelpsprinsipper ved akutte muskel- og skjelettskader.

Alle disse behandlingsprinsippene inkluderer ICE, men forskjellen mellom dem ligger i råd om belastning og beskyttelse mot ytterligere skade. Det faller seg intuitivt for mange å beskytte den skadde kroppsdelen mot ytterligere skade og dette oppnås delvis ved å unngå belastning.

Prinsipp Rest Ice Compression Elevation Protection Optimal belastning
RICE X X X X
PRICE X X X X X
POLICE X X X X X

Det er viktig å huske på at RICE kun er akutt førstehjelp. Ofte vil det være behov for videre diagnostikk og behandling av en lege eller fysioterapeut.

RICE anbefales fortsatt som akutt behandling etter skade i Norge selv om forskning kan tyde på at behandling i henhold til RICE ikke er like gunstig som tidligere antatt.

Rest

Hvile og avlastning utgjør den første delen av RICE prinsippet. Hvile betyr ikke nødvendigvis full immobilisering eller at man bør forbli sengeliggende over lengre tid. Man kan fortsatt utføre aktiviteter som ikke involverer skadeområdet.  Tilstrekkelig hvile og avlastning er likevel svært viktig de første 24 til 48 timene etter skade.

Hvile i denne perioden anses som viktig for at kroppen skal få anledning til å starte tilhelingsprosessen og begynne å bygge opp nytt funksjonelt vev. Betennelse og hevelse er både naturlig og nødvendig i denne akutte fasen etter en skade.

Hvileperioden bør begrenses til de første 48 timene etter at skaden oppsto. Så fort den akutte hevelsen har dempet seg og smerten er redusert bør man begynne med forsiktig bevegelse og opptrening av skadeområdet. Senere i tilhelingsfasen blir stimulering av det skadde vevet gjennom økt belastning og mer intensiv opptrening gradvis viktigere og viktigere for å gjenvinne normal funksjon tidligst mulig og forebygge tilbakevendende skade.

Ice

Nedisning av skadestedet har flere terapeutiske formål. Men nedkjøling har først og fremst en umiddelbar smertelindrende effekt.

Hevelser fører til at trykket på nerveendinger økes, noe som bidrar til økt smerte. Hevelser fører også til at cellene får mindre tilgang på oksygen som de trenger for å overleve og fungere optimalt.

Is gir smertelindring ved å blokkere overføringen av smertesignaler langs nervebanene fra det skadde området inn til sentralnervesystemet. Is brukes også for å dempe hevelser og blødninger i den akutte fasen.

Oksygenmangel kan føre til nekrose (celledød) og arrdannelser. Nedisning ved akutt skade kan derfor, i tillegg til å dempe spredning av den akutte hevelsen, bidra til å redusere skadeomfanget på cellenivå fordi den lavere temperaturen fører til redusert sirkulasjon og stoffskiftet i cellene reduseres midlertidig slik at cellene får et lavere behov for oksygen.

For å unngå frostskader er det ikke anbefalt å benytte ispose i mer enn 15 min av gangen. Is ned skadeområdet i intervaller på 15 min og vent 15 min før ny nedisning de første timene etter en akutt idrettsskade med hevelse.

Compression

Kompresjon er kanskje den viktigste komponenten av RICE prinsippet. Kompresjon av skadeområdet kan i stor grad redusere hevelsen som oppstår ved akutt skade. Hevelser forlenger av flere årsaker tiden det tar for kroppens reparasjonprosseser og reparere skadet vev og det å redusere hevelse effektivt i akuttfasen kan derfor redusere skadeperioden betraktelig. Hevelser oppstår svært raskt, men tar desto lengre tid og bli kvitt. Væsken som hoper seg opp i vevet ved akutte hevelser og væskeansamlinger må nemlig transporteres vekk via lymfesystemet, og dette er en meget langsom prosess.

Elevation

Elevasjon er den siste komponenten av RICE prinsippet. Elevasjon innebærer å holde den skadede kroppsdelen ​​i en posisjon høyere enn, eller på samme nivå som hjertet. Ved en forstuelse av ankelen for eksempel vil dette bety at foten heves mens du ligger nede eller sitter.

Elevasjon fungerer etter et enkelt prinsipp, nemlig tyngdekraften. Tyngdekraften trekker ting ned. Noe som er nyttig for å redusere hevelse. Væskeansamlingene som oppstår ved hevelser fjernes gjennom lymfesystemet. Lymfesystemet er et passivt sirkulasjonssystem i kroppen og tyngdekraften kan dermed hjelpe dette systemet og fungere mer effektivt. Det er derfor fordelaktig og holde det skadde området hevet så mye som mulig i de første 24 til 48 timene etter en skade.

PRICE- og POLICE

PRICE-prinsippet er en variant av RICE og inkluderer en ekstra P for “protection” (beskyttelse). Det går ut på å beskytte den skadde kroppsdelen mot ytterligere skade. For eksempel ved hjelp av spjelk eller krykker.

POLICE-prinsippet er et tilsvarende behandlingsprinsipp og består av følgende komponenter: Protection (beskyttelse), Optimal loading (optimal belastning), Ice (is), Compression (kompresjon) og Elevation (elevasjon).

I POLICE-prinsippet er rådet om hvile erstattet med en anbefaling om optimal belastning. Dette innebærer å starte belastningen så tidlig som mulig etter skaden for å unngå nedsatt funksjon på grunn av muskelsvinn og stivhet.

Diskusjon og uenighet

RICE-metoden anbefaler at den skadde kroppsdelen holdes i ro, nedkjøles, komprimeres og holdes høyt. Dette har en symptomlindrende effekt som redusere betennelsesreaksjonen som oppstår på skadestedet.

Metoden kan bidra til å redusere hevelse og smerte. Selv om det vitenskapelige grunnlaget for RICE-prinsippet er svakt er det fortsatt anbefalt som førstehjelpsbehandling ved akutte muskel- og skjelettskader i påvente av videre behandling.

Det er imidlertid uenighet om hvilken effekt RICE har på tilhelingsprosessen. Noen hevder at det kan være ugunstig å hemme betennelsesreaksjonen etter en skade, mens andre mener at RICE-prinsippet kan bidra til å fremme tilhelingen.

Hva sier forskingen?

Det finnes flere studier som har undersøkt effekten av RICE-prinsippet. Enkelte av disse studiene har funnet ut at metoden ikke har noen effekt på tilhelingsprosessen og at det til og med kan bidra til å bremse tilheling.

En studie fra 2010 publisert i Journal of Athletic Training, undersøkte effekten av RICE-prinsippet sammenlignet med kinesiotaping (en behandlingsmetode som involverer å plassere spesielle taperemser på huden) og ingen behandling på tilhelingsprosessen etter en ankelforstuing. Studien fant ingen forskjell i tilhelingstid mellom de tre behandlingsgruppene. 1

En annen studie fra 2013 publisert i Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy undersøkte effekten av RICE-prinsippet sammenlignet med en behandling som kombinerte RICE med kontinuerlig tidlig bevegelse av den skadde kroppsdelen. Studien fant at gruppen som fikk kombinasjonsbehandling hadde en raskere tilhelingstid og lavere smertescore enn gruppen som mottok RICE-behandlingen alene.2

Disse studiene tyder altså på at RICE-prinsippet ikke nødvendigvis er den beste behandlingen for akutte muskel- og skjelettskader, og at alternative behandlinger kan være mer effektive. Likevel er det behov for mer forskning for å kunne dra noen endelige konklusjoner om effekten av RICE-prinsippet.

Forsinket tilheling

Det finnes også nyere studier som har undersøkt effekten av RICE-prinsippet.

En studie fra 2018 publisert i The Journal of Physiology, undersøkte effekten av RICE-prinsippet sammenlignet med ingen behandling på tilhelingsprosessen etter et muskelskade i låret hos rotter. Studien fant ut at RICE-metoden førte til redusert muskelstyrke og forsinket tilheling sammenlignet med ingen behandling.3

En annen studie fra 2019 publisert i The American Journal of Sports Medicine undersøkte effekten av RICE-prinsippet sammenlignet med en behandling som inkluderte lavgradig bevegelse og tidlig gjenopptagelse av aktivitet etter ankelforstuing. Studien fant at gruppen som fikk behandling med RICE-metoden hadde dårligere funksjon i etterkant av skaden sammenlignet med gruppen som fikk alternativ behandling.4

Disse studiene tyder altså på at RICE-prinsippet kan ha negative effekter på tilhelingsprosessen og funksjonen etter en muskel- eller skjelettskade, og at alternative behandlinger kan være mer effektive. Det er imidlertid viktig å huske på at dette kun er to studier, og at det trengs mer forskning for å kunne dra konklusjoner om effekten av RICE-prinsippet.

Hva med varmebehandling?

Varme brukes primært for å øke blodsirkulasjonen. Dette er IKKE fordelaktig i den akutte fasen etter en skade. Dette fordi økt blodsirkulasjon fører til større metabolsk aktivitet og væskeansamlinger, noe som bidrar til økt hevelse. Poenget med RICE-prinsippet er hovedsakelig å redusere hevelse. Varme brukes isteden på mer kroniske belastningsskader med redusert sirkulasjon og fravær av betennelse. Såkalt “failed healing”.

Konklusjon

Det er viktig å huske på at disse metodene kun anses som førstehjelp og at det ofte er behov for videre diagnostikk og oppfølging fra lege eller fysioterapeut.

Illustrasjonsfoto: Injurymap

Referanser[+]