Skoliose – Skjev rygg

Skoliose er en sideveis skjevhet i ryggsøylen. Tilstanden utvikler seg vanligvis i barne og ungdomsårene.

skjev ryggrad

 

Sammendrag

 • Den vanligste formen for skoliose (75%) kalles “idiopatisk skoliose”, noe som betyr at den eksakte årsaken til skjevheten er ukjent
 • Skoliose utvikler seg vanligvis fra ca. 10 – 18 års alder.
 • Jenter er mer utsatt enn gutter
 • I de fleste tilfeller er skjevheten så liten at tilstanden ikke krever behandling
 • Behandling består av jevnlig observasjon, eventuelt korsett og i mer sjeldne tilfeller operasjon
 • Nyere forskning antyder at fysioterapi i form av skoliosespesifikke øvelser kan ha en fordelaktig effekt
 • Skoliose er sjelden forbundet med smerte
 • Skoliose har en arvelig komponent som innebærer større risiko for å utvikle tilstanden dersom man har kjent skoliose i nær familie1
 • Operasjon er sjelden nødvendig

Hva er skoliose?

Begrepet skoliose beskriver en tilstand som karakteriseres av en sideveis krumning eller skjevhet i ryggsøylen sett bakfra. Skjevheten opptrer tredimensjonalt i flere plan. I tillegg til sideveis forskyvning av ryggsøylen innebærer skoliose også rotasjon av ryggvirvlene.

Denne artikkelen fokuserer på idiopatisk skoliose. Dette er den vanligste varianten og utgjør ca. 75% av alle tilfeller. 2

“Idiopatisk” betyr at den eksakte årsaken til skjevheten er ukjent.

Idiopatisk skoliose deles opp etter alderen symptomene først oppstår:

 • infantil skoliose: – under 3 år
 • juvenil skoliose: 3-10 år
 • adolescent skoliose: 10-18 år

Omlag 80% av tilfellene av idiopatisk skoliose oppstår i aldersgruppen 10 -18 år. 3 Prognosen forverres desto tidligere skoliosen blir diagnostisert. Infantil og juvenil idiopatisk skoliose har således en dårligere prognose enn adolescent skoliose. 4 Idiopatisk skoliose med økende skjevhet forekommer hyppigere hos jenter. 5

Skoliose er sjelden forbundet med smerte men dersom skjevheten er progressivt økende kan den i enkelte tilfeller medføre smerte og redusert funksjon.

I svært fremskredne tilfeller kan skjevheten i ryggsøylen føre til dårlige plassforhold i brysthulen, noe som blant annet kan ha betydning for lungefunksjonen.

Hva er årsaken til skoliose?

Idiopatisk skoliose har ukjent årsak. Det eksisterer imidlertid en arvelig komponent og risikoen for å utvikle tilstanden øker dersom nær familie også har skjevheter i ryggsøylen som samsvarer med skoliose.6

Skoliose kan også oppstå i forbindelse med underliggende nevrologiske eller muskulære sykdommer. For eksempel cerebral parese og ryggmargsbrokk. Skoliose kan også være medfødt og knyttet til misdannelser og mangelfull utvikling av ryggsøylen i fosterlivet.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorie og undersøkelse. Andre årsaker til skoliosen må utelukkes.

Dersom graden av skjevhet er liten går tilstanden ofte ubemerket hen av både barn og foreldre, og blir ofte først oppdaget vi forbindelse med helsekontroll i skolehelsetjenesten eller ved periodisk kontroll hos barnelege. Er skjevheten mer markant vil foreldre eller barnet selv ofte påpeke asymmetri i rygg, skuldre eller andre deler av kroppen.

Skoliose
Cobbs vinkel

Ved undersøkelse hos lege vil barnet bli bedt om å bøye seg frem. Dersom en “pukkel”,  fremtredende ribbein eller markant assymetri observeres på den ene siden vil dette være en indikasjon på skoliose.

Cobbs vinkel

Ved mistanke om skoliose vil det vanligvis bli tatt røntgenbilder av ryggsøylen. Røntgenbilder blir brukt som utgangspunkt for å måle noe som kalles Cobbs vinkel, oppkalt etter legen som fant opp metoden.

Cobbs vinkel måles ved å  trekke to parallelle linjer fra de to mest vinklede ryggvirvlene i skoliosekurven og oppføre kryssende linjer perpendikulært på disse to parallelle linjene. Vinkelen som dannes mellom de to parallelle linjene og de perpendikulære linjene kalles Cobbs vinkel.

Skoliosen kan kreve behandling dersom Cobbs vinkel er større enn 20° eller forventes å øke.

Symptomer på skoliose

Tegn og symptomer på skoliose kan omfatte:

 • Forskjellig skulderhøyde
 • Det ene skulderbladet er mer fremtredende enn det andre
 • Ulik hoftehøyde eller  synlig skjevstilling i bekkenet
 • Synlig sideveis skjevhet i ryggsøylen sett bakfra
 • Hodet fremstår som ikke sentrert på kroppen
 •  Asymmetrisk midje
 • Ryggsmerter, tretthet og stivhet kan noen ganger forekomme

Dersom skjevheten i ryggsøylen utvikler seg i tilstrekkelig grad vil ryggvirvlene etterhvert også begynne å rotere eller vri seg rundt sin egen akse. Dette medfører at ribbeinene på den ene siden av kroppen stikker mer ut og blir mer fremtredende på den ene siden av ryggsøylen. Dette er spesielt synlig når barnet bøyer seg fremover.

Hvordan behandles skoliose?

Dersom skoliose er påvist med en skjevhet (Cobbs vinkel) på mer enn 20° består behandlingen i første omgang av observasjon i form av periodiske røntgenundersøkelser og kontroll hos lege. Dette for å følge med på om skjevheten er økende. I de fleste tilfeller er skjevheten stabil og så liten at skoliosen ikke krever behandling.

Behandling med korsett

Korsett brukes i tilfeller hvor ryggskjevheten er økende hos barn og ungdom som ennå ikke er utvokst. Bruk av korsett kan til en viss grad bremse utviklingen av skoliose, men har ikke en korrigerende effekt på selve skjevheten.7 8

Når kan det være aktuelt med operasjon?

 • Operasjon er aktuelt i ca. 10% av alle tilfeller av idiopatisk skoliose. 9
 • Operasjon anbefales dersom skjevheten øker eller forventes å øke til 45-50° innen barnet er utvokst10.
 • Stabiliserende eller korrigerende kirurgiske inngrep i forbindelse skoliose er vanligvis vellykkede med lav risiko for komplikasjoner. 11 12 13

Behandling hos fysioterapeut

Fysioterapeutens rolle i behandlingen av skoliose utvikler seg stadig i takt med ny forskning. Behandling hos fysioterapeut har blant annet som formål å forebygge progresjon av skoliosekurven, forbedre funksjon og deltakelse, bidra med råd og veiledning og eventuelt lindre smerte.

Behandling hos fysioterapeut kan omfatte:

 • Skoliosespesifikke øvelser
 • Stabiliseringsøvelser for kjernemuskulatur
 • Mobilisering og tøyningsøvelser
 • Postoperativ rehabilitering
 • Informasjon og veiledning
 • Smertelindrende behandling ved eventuelle ryggsmerter

Har øvelser dokumentert effekt?

Det er publisert en rekke studier som støtter bruk av såkalte skoliosespesifikke øvelser (Physiotherapy Scoliosis Specific Exercises, PSSE) som en del av behandlingsopplegget for skoliose, men mange studier er av lav kvalitet og metodologien er svært varierende slik at det er vanskelig å kvantifisere og sammenligne ulike metoder.

Flertallet av metodene som tar i bruk skoliosespesifikke øvelser kan foreløpig ikke vise til evidens av tilstrekkelig kvalitet utover det man kan kalle klinisk erfaring.14

Det er i tillegg en rekke ulike faktorer som spiller inn. Blant annet hvor tidlig i forløpet behandlingen påbegynnes og om den kombineres med annen behandling, som for eksempel korsettbehandling.

De siste årene har det imidlertid blitt publisert flere studier av høyere kvalitet som støtter fysioterapi og skoliosespesifikke øvelser (PSSE) som en del av et konservativt behandlingsopplegg for skoliose.15 16 17 18 19

Schroth-metoden

Blant alle PSSE-tilnærmingene er Schroth-metoden blant de mest studerte og mest brukte øvelsene i behandlingen av skoliose.20 En lang rekke studier har blitt utført av Dr. Hans Weiss, medisinsk direktør for Asklepios Katharina Schroth-rehabiliteringssenter og Manuel Rigo, leder av Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS). Disse konkluderer med at metoden blant annet kan bidra til å forebygge økende Cobbs vinkel og kurveprogresjon samt redusere behovet for kirurgi.

De siste årene har det blitt publisert flere uavhengige studier av høyere kvalitet som støtter bruk av PSSE og Schroth-metoden spesielt. En nylig studie antyder at Schroth-øvelser som utføres under veiledning av fysioterapeut gir bedre resultater en uspesifikke hjemmeøvelser.21 Resultatene i denne studien viste en signifikant reduksjon i Cobb-vinkel og forbedring av livskvalitet.

SOSORT (Scientific Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment)

SOSORT er et internasjonalt vitenskapelig forskningssamarbeid dedikert til å fremme den mest effektive behandlingen av skoliose ved konservative metoder.  Organisasjonen publiserer jevnlig kliniske retningslinjer for konservativ behandling av skoliose. Retningslinjene ble siste oppdatert i 2016. 22

Relevante lenker (engelsk):

Referanser[+]

Annonser