Vilkår for kjøp av tjenester

1. Om tjenesten

Fysionett.no tilbyr en betalt tjeneste hvor du enkelt kan kommunisere med fysioterapeut via chat, videosamtale eller e-post for generell informasjon og rådgivning.

Tjenesten er ikke egnet til diagnostisering og behandling av skade, sykdom eller andre lidelser og det ytes ikke helsehjelp. Bruk av tjenestene på fysionett.no er derfor ingen erstatning for ordinær fysisk konsultasjon hos fysioterapeut.

Kommunikasjon tilbys i sikre krypterte kanaler. Alt innhold blir automatisk slettet umiddelbart når samtalen avsluttes.

For å tilby mer funksjonalitet og gjøre tjenesten mer tilgjengelig kan kjøper ved utsjekk også velge å benytte plattformer som Facebook messenger, Skype eller e-post. Dersom en av disse kommunikasjonsplattformene velges samtykker man samtidig til vilkårene for personvern for den valgte tjenesten. Det bør ikke deles sensitive opplysninger på disse plattformene.

Tjenesten ytes av autorisert fysioterapeut med HPR-nummer: 9816003

2. Vilkår for kjøp og betaling

Kjøp av tjenester som tilbys på fysionett.no reguleres av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

3. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, vilkår gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstridende opplysninger, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

4.Partene

Selger er innehaver av Fysionett.no og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

5. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

6. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

7. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Når kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling reserveres kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som tjenesten leveres. Dersom tjenesten avbestilles inne 24 timer før avtalt tidspunkt for levering vil beløpet bli tilbakeført til kjøper.

Fysionett benytter seg av betalingsløsning fra den internasjonale betalingsformidleren Stripe.

7.2 Levering

Levering har skjedd når kjøperen, eller hans representant, har mottatt tjenesten.

Hvis du ikke har mottatt e-post med bestillingsbekreftelse ber vi deg om å sjekke innboks for søppelpost. Hvis du heller ikke her finner bestillingsbekreftelse eller varsel om svar i spamfilteret, ber vi deg om å ta kontakt på e-post mail@fysionett.no

7.3 Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

10. Angrerett

Vi gjør oppmerksom på at den alminnelige 14-dagers angreretten ikke vil gjelde når du benytter deg av tjenestene som tilbys på fysionett.no. Dette skyldes at angreretten ikke gjelder for tjenester som koster mindre enn kr 300 og heller ikke for levering av digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium etter angrerettloven § 2 g) og § 22 n).

10.2 Heving

Dersom selgeren ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan kjøperen kreve å få beløpet tilbakeført.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

12. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

Personvernserklæring for fysionett.no

13. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

14. Ansvar

Innehaver eller tilbydere av tjenester på fysionett.no kan ikke stilles til ansvar for skade som skyldes bruk eller misbruk av informasjon som formidles via fysionett.no. Fysionett.no tilbyr kun informasjon og rådgivning og tjenesten er ikke definert som journalpliktig helsehjelp i jf. definisjon i Lov om pasient og brukerrettigheter.

15.Kontakt

Alle henvendelser skjer til: mail@fysionett.no